No public Twitter messages.

25-27 Şubat 2011 tarihinde Haliç Kongre Merkezinde çocuk ve yetişkin katılımı ile I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi düzenleniyor. Türkiye’de ilk kez düzenlenecek ve 3 yılda bir düzenlenmesi planlanan bu kongre çocuk ve çocuk hakları kültürü bağlamında toplumsal duyarlılık ve değer üretmeye yönelik sosyal ve kültürel sorumluluk projesidir.

Çocuklar için bir şeyler yapılmasının vakti gelmemiş midir ? Çocuk vakfı bu işe el atmış durumda. Bu arada Çocuk Vakfı Nişantaşına giderken ara sokakta çok güzel bir bina. Önünden belki on kere geçseniz bile dönüp kafayı çevirmediğinize pişman olabilirsiniz çünkü içerisinde yıl içerisinde çok çeşitli çocuklara yönelik ücretsiz aktiviteler de düzenliyorlar.Ancak bu sene kongre dolayısı ile bu etkinliklere ara vermişler ve sene içerisinde kongre kapsamındaki programları açıklıyor olacaklar. 3 günlük program henüz belli değilmiş, Şubat başında yayınlayacaklarmış. Takip etmek için :

Facebook: Çocuk Vakfı
Twitter: http://twitter.com/cocukvakfi
Kongrenin ulaşacağı hedef kitle:

Okul öncesi çocuklar
İlköğretim birinci ve ikinci kademe öğrencileri
Orta öğretim öğrencileri
Anne-babalar
Öğretmenler
Bütün yetişkinler

Aile ve Çocuktan Sorumlu Bakanlığa bağlı birimler
( Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü )
Millî Eğitim Bakanlığı ( Merkez teşkilatı, il, ilçe birimleri ve bütün okullar)
Sağlık Bakanlığı ( Merkez teşkilatı, il, ilçe birimleri ve bütün okullar)
İçişleri Bakanlığı ( Merkez teşkilatı, valilikler ve kaymakamlılar )
Adalet Bakanlığı ( Merkez teşkilatı, Çocuk Mahkemeleri, Çocuk Islahevleri ve tutukevleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ( Merkez teşkilatı, bölge ve il müdürlükleri)
Dışişleri Bakanlığı ( Merkez teşkilatı )
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Türkiye genelindeki Devlet ve Vakıf üniversitelerinin Eğitim, Hukuk,
Edebiyat ve Tıp Fakülteleri ( Çocuk Kültürü Araştırma Merkezleri, Çocuk Hakları Araştırma Merkezleri )

Çocuk alanında çalışan uzman vakıflar, dernekler ve merkezler, engelli çocuklara hizmet veren kuruluşlar, toplum merkezleri, üniversitelerin çocuk hakları kulüpleri ve platformlar

BM Çocuklara Yardım Fonu ( Unicef )
UNESCO
Dünya Sağlık Örgütü
Dünya Gıda Fonu
Uluslar arası Çalışma Örgütü ve Çocuk İşgücünün Kullanılmasının Önlenmesi
Komitesi ( ILO / IPEC )
Mülteciler Yüksek Komiserliği
BM Nüfus Fonu ( UNFPA )
BM Kalkınma Programı ( UNDP )

Sesli, görüntülü, basılı medya ile gönüllü çocuk paydaşlığının kurulması

ÖNERiLEN BiLDiRi ve PROJE KONULARI

I. Çocuk Hakları Felsefesi

II. Medeniyet, Kültür ve Çocuk Hakları

III. Aile, Çocuk, Toplum, Devlet

IV. BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de yer alan temel ilkeler

a) Çocuğun Temel Yararı:
a) Yaşama hakkı
b) Gelişme hakkı
c) Korunma hakkı
ç) Çocuğun görüĢünün alınması
d) Çocuğa karşı her tür ayrımcılığın önlenmesi ( Yasa, uygulama sorumluluğu, izleme, çözüm önerileri)

V. Çocuğun Medeni Hakları ve Özgürlükler
a) İsim ve tabiyeti, kimliğinin korunması
b) İfade hakkı
c) Çocuğun bilgilenme hakkı
ç) Çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlüğü
d) Dernek kurma ve toplantı hakkı
e) Özel hayatın korunması
f) İşkenceye, insanlık dışı, aşağılayıcı, zalim ceza ya da muameleye maruz kalmama hakkı
g) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerileri

VI. Ailenin ve Aile İçinde Çocuğun Korunması
a) Velayet ilişkisi ve ana baba sorumluluğu
b) Çocuk gelişimi ve aile içi etkileşim
c) Ailenin sorumluluğu
ç) Ailenin bütünlüğünün korunması
d) Aile içi istismar ve ihmal
e) Velayet ilişkisinin kötüye kullanılması
f) Ailenin dağılması halinde çocuğun temsili ve çocuğun menfaatinin korunması
g) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerileri
h) Adolesan kız çocuklarının erken evliliklerinin önlenmesi

VII. Yerleştirme Durumunda Koruma
a) Evlât edinme, koruyucu aile, özel ve resmi kurum bakımı, ( Aileye alternatif kurumlarda çocuğun korunması )
b) Koruma kararını vermede yetki
c) Yerleştirmede yöntem
ç) Alternatif kurumlarda ihmal ve istismara karşı koruma
d) Akrabaları ile yaşayan öksüz ve yetim çocukların sorunları ve çözüm önerileri
e) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerileri

VIII. Temel Sağlık ve Refah
a) Çocuğun yaşama ve gelişme hakkı
b) Engelli çocuklar ( Görme, işitme, konuşma, zihinsel,ortopedik,sosyal ve duygusal uyum güçlüğü ve süreğen hastalığı olan engelli çocuklar vd. )
c) Sosyal güvenlik ve çocukların bakımı için hizmet ve kurumlar
ç) Sağlık ve sağlık hizmetleri
d) Hayat standardı
e) Güzel bir çevrede yaşama hakkı
f) Güç koşullardaki çocuklar için önleyici tedbir ve rehabilitasyon ( sokakta yaşayan çocuk, uyuşturucu, uçucu madde bağımlılığı )
g) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerileri
h) Çocuk ve yetersiz beslenme
ı) Ergen ( Adolesan ) hakları
i) Şiddetten korunma hakkı
j) Diş sağlığı ve ağız bakımına kolay ve ücretsiz erişme hakkı
k) Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında oyun odası ve çocuk kütüphanesi isteme hakkı
l) Hırpalanmış çocuk sendromundan korunma hakkı
m) Zorunlu aşılar dışında aşı olmayı reddetme hakkı

IX. Eğitim, Serbest Zamanları Değerlendirme ve Kültürel Etkinlikler
a) Eğitimin amaçları
b) Eğitim, mesleki eğitim ve yönlendirme
c) Serbest zamanları değerlendirme, sosyal ve kültürel etkinlikler
ç) Kız çocuklarının eğitimi
d) Eğitimde fırsat eşitliği ( Eğitime erişim ve nitelikli eğitim alma hakkı )
e) Çocuk ve din eğitimi hakkı
f) Özel eğitime muhtaç engelli çocuklar ( görme, işitme,zihinsel, ortopedik, sosyal ve duygusal uyum güçlüğü ve süreğen hastalığı olan engelli çocuklar vd. )
g) Üstün zekâlı / yetenekli çocukların eğitimi ( Üstün yetenekli çocukların eğitimlerinin Devlet tarafından sağlanması hakkı )
h) Çocuk hakları ve değerler eğitimi
ı) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerileri
i) Pedagoji ve çocuk hakları
j) Çocuk hakları ve eğitim sistemi
k) Çocuk merkezli eğitim ( Devlet merkezli eğitimden çocuk merkezli eğitime eğitim felsefesi )
l) Tüketim kültürü ve çocuk hakları
m) Çocukların sanat ve sanat faaliyetlerine erişebilme ve kolayca katılma hakkı
n) Çocukların iletişim tekniklerinden faydalanma hakkı; medyada yer alma hakkı
o) Öğretmen seçme hakkı
ö) Özel yetenek gerektiren beden eğitimi, müzik dersi gibi dersleri reddetme hakkı

X. Özel Koruma Önlemleri Ġle Korunması Gereken Çocuklar
a) Acil durumdaki çocuklar
i) Mülteci çocuklar
ii) Silahlı çatışmadan etkilenmiş çocuklar
iii) Afetlerde öksüz ve yetim kalan çocuklar
b) Kanunla ihtilâf halindeki çocuklar
i) Küçüklere özgü hukukun uygulanması ( çocuk hukuku )
ii) Özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocukların durumu
iii) Yasalarda küçüklerin aleyhine hükümler
c) Sömürüye konu olan çocuklar ( istismar edilen çocuk )
i) Çocuk işçiliğini içeren ekonomik sömürü ( çalışan,dilendirilen çocuklar )
ii) Uyuşturucu madde kullanımı
iii) Cinsel sömürü ve cinsel şiddet ( Çocuk fuhuşu, bu sektörde ve pornografide kullanılan çocuklar )
iv) Çocuk kaçırma, satışı ve ticareti
ç) Azınlık veya yerel gruba ait çocuklar

XI Çocuk ihmali ve istismarı
( İhmal, psikolojik, fizikî, cinsel ve ekonomik istismar )

XII. Çocuk hakları eğitimi
a) Örgün eğitim ( Müfredat ve ders kitaplarında çocuk hakları )
i) Okul öncesi
ii) İlköğretim birinci kademe
iii) İlköğretim ikinci kademe
iiii) Orta öğretim
v) Üniversite ve yüksek okullarda
vi) Lisans üstü eğitimde
b) Yaygın eğitim
c) Demokrasi ve insan hakları kültürü oluşumlarında ve faaliyetlerinde çocuk hakları eğitimi ve uygulamaları

XIII Çocuk Yoksulluğu ve Çocuk Hakları

XIV. Anayasa’da ve yasalarda Çocuk, Yasaların Çocuk Hakları Ġle Uyumlu Duruma Getirilmesi, Uygulanabilme Koşullarının Tespiti ve Anayasa’da Çocuk

XV. Çocuk Hakları Kültürü ve Demokrasi
( Gelenekler, örf ve töreler ve çocuk hakları; çocuk ve gençlik meclisleri )

XVI Çocuk Hakları, Yaşama Ortamı, Mekân-şehir

XVII Yerel Yönetimler ve Çocuk Hakları

XVIII Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı ( ve özellikle sorun odaklı çocuk ve ilkgençlik edebiyatı )

XIX Medya ve Çocuk Hakları
( Medyada çocuğun yer alması, reklâm ve çocuk )
a) Çocuk hakları açısından çocuk ihmali ve istismarı:
b) Nedenleri, sonuçları, uygulamalar ve izleme çalışmaları

XX Çocuk Hak İhlallerinin Ġölenmesi
( Gönüllü Çocuk Avukatlığı )

XXI Çocuk Ombudsmanlığı
( Model ve Yasal Çerçeve )

XXII BM. Çocuk Haklarına Dair SözleĢme’si Ulusal İlerleme Raporları
i) Ulusal Raporlar
ii) Alternatif raporlar

XXIII Çocuk Hakları ve Çocuk Hukuku

XXIV I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ve Uygulama Plânı / 2011-2015
( Amacı ve İşlevi, İlkeler, Temel Ölçütleri, Misyon, Vizyon, Uygulama planı)

XXV Türkiye’de Ulusal Çocuk Politikaları ve Uygulamalarının etkililik ve verimlilik analizi

You may also like

Ayça Oğuş

Önceki yazıyı okuyun:
Anadolu Meclis Önünde Buluşuyor

Pandül olarak da destek veriğimiz bu buluşmanın basın duyurusunu paylaşmak istedim. Ankarada olsak da gitsek VERMEYOZ desek! Bu basın bültenini...

Kapat